ปัจจุบันเครื่องมือ เครื่องจักร เป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเครื่องมือเครื่องจักรเหล่านี้ถูกใช้งาน เป็นเวลานาน
เป็นเหตุทำให้เครื่องจักรเกิดการชำรุดเสียหายได้ ทำให้ไม่สามารถทำงานผลิตได้ตามที่กำหนด ทำให้โรงงานเสียเวลา ขาดรายได้ โดยในส่วนของอุปกรณ์อิเลกทรอนิค
ที่ใช้ในเครื่องจักรมักจะชำรุดเสียหาย ตามอายุการใช้งาน
ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดไอมีคอนส์ AIMECONS ประกอบด้วยพนังงานที่ผ่านงานซ่อมอุปกรณ์ อิเลคทรอนิค ในโรงงานอุตสาหกรรม งาน Automation , งานออกแบบระบบอิเลคทรอนิค,
งานโรงงานอิเลคทรอนิคต่างๆ เป็นเวลานาน มีความสามารถ ความรู้ ความเข้าใจในกงานอิเลคทรอนิคอย่างแท้จริง ทำให้มั่นใจว่า
ความสามารถแก้ไขปัญหาด้านอิเลคทรอนิคได้อย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว